SUOMEN NUMISMAATTISEN YHDISTYKSEN HUUTOKAUPPAEHDOT

(Hallitus hyväksynyt 18.01.2016)

Näitä ehtoja sovelletaan esineiden ostoon Suomen Numismaattisen Yhdistyksen huutokaupassa osallistujan (jäljempänä ostaja) ja Suomen Numismaattisen Yhdistyksen (jäljempänä SNY) välillä. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin tarjouksen tekijään huutokaupassa sekä ostomääräyksen antajaan.

1. Osallistumisoikeus

Suomen Numismaattinen Yhdistys ry:n (SNY) huutokauppoihin on osallistumisoikeus yhdistyksen jäsenillä, Suomen Numismaatikkoliiton jäsenyhdistysten jäsenillä sekä Nordisk Numismatisk Unionin jäsenyhdistysten jäsenillä. Selvitys jäsenyydestä on pyydettäessä annettava. SNY:n hallitus voi päättää osallistumisoikeuden myöntämisestä myös muulla perusteella.

SNY:llä on oikeus oman harkintansa mukaan olla hyväksymättä ostajaa huutokauppaan. Esimerkiksi aiempien huutokauppojen maksurästit voivat rajoittaa oikeutta osallistua. Ostajalta voidaan vaatia henkilöllisyyden todistamista virallisella valokuvallisella asiakirjalla sekä suosituksia SNY:n tuntemilta henkilöiltä.

2.Huutokauppaan rekisteröityminen

Ostajan on ennen huutokauppaan osallistumista rekisteröidyttävä huutokauppapaikalla, jolloin hänelle annetaan huutolista ja huutonumero. Rekisteröitymällä huutokauppaan ostaja hyväksyy nämä huutokauppaehdot itseään sitoviksi. Tarjouksen voi tehdä myös kirjallisesti, jolloin ostaja jättämällä kirjallisen tarjouksen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli etukäteen sovitaan, voi tarjouksen tehdä myös puhelimitse, jolloin ostajaa koskevat samat ehdot.

3. Tarjouksen tekeminen

Ostajan katsotaan toimivan huutokaupassa omaan lukuunsa ja vastaavan huudoistaan, ellei ennen huutokauppaa ole SNY:n huutokaupanhoitajan kanssa muuta sovittu. Tarjoukset on tehtävä täysinä euroina huutokauppaluettelossa ilmoitetun korotustaulukon mukaan. Huutokaupan meklari voi harkintansa mukaan poiketa korotustaulukon mukaisista korotuksista. SNY:n huutokaupan meklarilla on oikeus oman harkintansa mukaan hylätä tarjoukset, joita hän pitää syystä tai toisesta epäselvinä tai epävarmoina.

4. Kirjallisen tarjouksen tekeminen

Kirjalliset toimeksiannot suoritetaan ilman eri veloitusta. Tarjoukset tulee antaa euromääräisinä. Ne voidaan antaa suoraan sähköisessä muodossa Filabid – huutokauppaluetteloon tai puhelimella huutokauppaluettelossa mainittuun numeroon, sähköpostilla osoitteella auctions@snynumis.fi tai kirjeellä SNY:n toimiston osoitteella. Niiden on oltava SNY:n käytettävissä huutokauppaluettelossa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. SNY ei vastaa siitä, että kirjallinen toimeksianto jää hoitamatta, oli syynä hoitamattomuus tai mikä muu syy tahansa. SNY:llä on oikeus olla hyväksymättä kirjallista tarjousta, jos ostaja on todettu maksukyvyttömäksi tai muusta erityisestä syystä. SNY hoitaa tarjouksen huutokauppatilaisuudessa kirjallisen ostajan lukuun siihen summaan asti mikä kirjallisessa tarjouksessa on ilmoitettu. Mikäli huutokauppaan on jätetty useampi samansuuruinen tarjous samasta kohteesta, niin osto-oikeus on aikaisemmin jätetyllä tarjouksella. Kirjalliset tarjoukset ovat aina ostajan vastuulla.

5. Tarjouksen tekeminen huutokaupassa

Huutokauppaan voivat osallistua ainoastaan huutokauppaan rekisteröityneet henkilöt. Huutokauppa etenee meklarin esittämin korotuksin. Alle huutokauppaluettelossa ilmoitetun minimihinnan ei kohdetta myydä. SNY:n hallitus on määritellyt minimikorotukset, jotka on julkaistu painetussa huutokauppaluettelossa. Meklari voi salitarjousten osalta oman harkintansa mukaan poiketa niistä. Kirjallisissa tarjouksissa noudatetaan minimikorotusasteikkoa. SNY pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa huutonumeron käyttöoikeuden käynnissä olevan huutokaupan aikana.

6. Kaupan toteutuminen

Kohteen saa korkeimman salitarjouksen tai salitarjouksen ylittävän kirjallisen tarjouksen (toiseksi korkein tarjous lisättynä minimikorotuksella, kuitenkin niin, että meklarihinta on enintään korkeimman kirjallisen tarjouksen suuruinen, vaikka se alittaa minimikorotusehdon) tehnyt ostaja. Salitarjous tulee suorittaa näkyvästi numerolapulla tai jollain muulla selvällä merkillä. Mikäli syntyy epäselvyyttä, kuka on tehnyt korkeimman tarjouksen, uusii huutokaupan meklari viimeisen huudon. Huutokaupan meklarilla on valtuudet ratkaista tarjousten suhteen syntyneet erimielisyydet. Vasaran lyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, jonka tekijä on tuolloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Salioston vahvistaminen edellyttää ostajanumeron näyttämistä meklarille kaupan rekisteröintiä varten. Mikäli korkein kirjallinen tarjous ja korkein salissa tehty tarjous ovat yhtä korkeat, voittaa kirjallinen tarjous. Yhtä korkeista kirjallisista tarjouksista voittaa aiemmin saapunut tarjous.

7. Huutomaksu

Ostajan on suoritettava vasarahintaan lisätty huutomaksu, joka sisältää arvonlisäveron. Huutomaksun suuruuden päättää SNY:n hallitus ja siitä tiedotetaan huutokauppaluettelon yhteydessä. Huutomaksun muutoksista ilmoitetaan etukäteen Numismaattisessa Aikakauslehdessä.

8. Kohteiden maksaminen ja lunastaminen

Saliostaja on velvollinen lunastamaan huutokauppalaikalla ostamansa kohteet käteisellä tai hän voi noutaa kohteet seuraavan viiden arkipäivän aikana SNY.n toimistosta sen aukioloaikana maksettuaan ensin huutokauppapaikalla ostoista saadun laskun mukaisen ostohinnan huutomaksuineen ellei muuta ole sovittu SNY:n huutokaupanhoitajan kanssa. Kirjallisen tarjouksen perusteella kohteen saanut ostaja on velvollinen suorittamaan maksun 10 päivän kuluessa laskun saatuaan tai vaihtoehtoisesti ne voidaan toimittaa postiennakkolla. Maksu- ja lähetystapa tulee ilmoittaa kirjallisen tarjouksen yhteydessä, muussa tapauksessa kohteet lähetetään aina postiennakolla. Hänen tulee suorittaa myös kaikki toimitukseen liittyvät kulut, kuten toimitus- ja pakkauskulut, vakuutukset, käsittelymaksut sekä mahdolliset tulli- ja muut maksut vastaanottopaikkakunnalla. Kohteiden ostaja menettää oikeuden ostamiinsa kohteisiin ellei hän ole suorittanut kohteiden maksua 20 päivän sisällä huutokaupasta, kirjallisten tarjousten osalta  laskun päiväyksestä tai postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä lukien 20 päivän sisällä.

9. Huutokauppaluettelon kohteiden muutos- ja poisveto-oikeus

SNY:n huutokaupan hoitajalla on oikeus muuttaa kohteiden myyntijärjestystä luettelossa ilmoitetusta sekä tarvittaessa yhdistellä kohteita. Kohde voidaan poistaa huutokaupasta, mikäli se oleellisesti poikkeaa luettelon kuvauksesta, mikäli myyjän omistusoikeuden havaitaan olevan epäselvä tai mikäli poistamiseen on jokin muu pakottava syy.

Kohteita huutokauppaan jättänyt myyjä voi halutessaan poistaa jättämiään kohteita huutokaupasta ennen huutokauppaa tietyin ehdoin. Tällöin kaikki kohteisiin jätetyt kirjalliset tarjoukset mitätöityvät ilman SNY:n korvausvelvollisuutta tarjouksen tekijöille.

10. Omistusoikeus

Omistusoikeus kohteisiin siirtyy vasta maksun tultua kokonaisuudessaan suoritetuksi. Mikäli korkeimman tarjouksen tekijä ei maksa ostamiansa kohteita määräajassa, tulee hänen suorittaa korkolain mukainen viivästyskorko. SNY pidättää oikeuden vaatia myös perimis-, säilytys- ja muut lisäkustannukset. Ellei maksua lainkaan suoriteta, menettää ostaja oikeutensa kohteisiin 60 päivän jälkeen huutokauppapäivästä lukien. Jos kohteet on ehditty luovuttaa ostajalle, on hänen ne heti palautettava. Yhdistys voi panna kohteet myytäväksi uuteen huutokauppaan, jolloin maksamatta jättänyt ostaja vastaa mahdollisesti saamatta jäävästä alkuperäisen kauppahinnan osasta em. kuluineen ja viivästyskorkoineen. Hänellä ei sen sijaan ole oikeutta lisähintaan, jos hänen kohteensa myydään mahdollisesti korkeampaan hintaan kuin hänen ostaessa kohteet SNY:n huutokaupasta.

11. Huutokauppaluettelon tiedot

Huutokaupattavat kohteet on määritelty ja arvioitu asiantuntemuksella ja tarkkuudella. Kohde myydään kauppalain 19 §:n mukaisesti ”sellaisena kuin se on”. SNY ei vastaa huutokauppaluettelossa mahdollisesti olevista virheistä. Paikalla oleva ostaja on velvollinen tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §:n nojalla oikeuttaisi siihen. Kirjallisella ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos kauppalain 19 §:n ehdot täyttyvät. Tällaisessa tapauksessa SNY:n vastuu ostajalle rajoittuu vasarahinnan ja huutomaksun palauttamiseen.

12. Reklamaatiot

Valitukset huutokaupan johdosta on esitettävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa huutokaupasta. Kirjallisen ostajan on esitettävä valituksensa neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut huutamansa kohteen. Ellei muuta näytetä, postitse tai rahditse lähetetty kohde katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä kun kohde annettiin postitse tai rahditse kuljetettavaksi. Valitusta sellaisen kohteen kuntoluokituksesta, jossa on yli kolme esinettä, ei oteta käsiteltäväksi.

13. Myymättä jääneet kohteet

Myymättä jääneet kohteet voidaan lunastaa välittömästi huutokaupan jälkeen suorittamalla minimihinta ja huutomaksu.

14. Valokuvien käyttöoikeus

SNY:llä on oikeus käyttää myytävistä kohteista otettuja valokuvia omissa julkaisuissaan sekä opetus-, esitelmä- ja näyttelytoiminnassa. Kuvien luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön sovitaan asianosaisten kesken erikseen.

15. Riitojen ratkaisu

Huutokauppoja koskeviin erimielisyyksiin sekä kysymyksiin, joista ei ole näissä ehdoissa toisin määrätty, sovelletaan kauppalakia. Riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. SNY:llä on oikeus myös nostaa kanne vastapuolen kotipaikan oikeudessa.

Mikäli näiden ehtojen eri kielisten käännösten suhteen syntyy epäselvyyttä siitä, mitä on tarkoitettu, on suomenkielinen versio ratkaiseva.